top of page

Styrelsearbetet

Styrelsens uppgift är enligt stadgarna att leda och styra båtklubben. Antal styrelsemöten varierar efter behov, men årsstämman sker alltid under april månad.

Ordförande

Ordförandens roll är att leda styrelsen, vara sammankallande till möten och hon eller han har enligt praxis huvudansvaret för styrelsens arbete. Ordförande är firmatecknare. Ordförande delar detta ansvar med kassören. Att teckna föreningens firma innebär att man har rätt att skriva under avtal och andra kontrakt i föreningens namn.

Arbetsuppgifter

 • Representera föreningen i olika sammanhang. Ordförande blir ofta föreningens ansikte utåt till allmänheten och samarbetspartners. 

 • Sammankalla och leda styrelsens möten.

 • Se till att beslut som fattas på styrelsemötena genomförs.

 • Se till att en årsstämma genomförs varje år enligt stadgarna.

 • På uppdrag av årsstämman genomföra de beslut som fattas på årsstämman.

 • Uppmärksamma valberedning, om sådan finns, att ny årsstämma närmar sig och valberedning har jobb att göra. Detta bör ske i god tid innan kallelsen går ut till alla medlemmar om kommande årsstämma.

 • Se till att föreningens stadgar följs.

 • Vara kontaktperson för medlemmar/myndigheter.

 • Delta i förhandling/sluta av tal med leverantörer.

Vice ordförande

Denna ska ersätta ordförande då denna inte har möjlighet att fullgöra sitt uppdrag.

Sekreterare

På sekreteraren faller uppgiften att föra protokoll över styrelsesammanträdena.

Arbetsuppgifter

 • Föra protokoll över styrelsesammanträdena samt distribuering av dessa.

 • Ansvara för all dokumentation angående föreningen.

 • Ansvara för uppdatering av medlemmarnas adress-/maillista.

 • Ta fram och distribuera eventuellt informationsmaterial till medlemmarna.

 

Kassör

Föreningens kassör har till uppgift att se till att föreningens löpande räkningar blir betalade i tid, attestavgifter betalas in och att allt bokförs på ett korrekt sätt. Kassören ansvarar även för att ett årsbokslut upprättas samt leder arbetet med att planera föreningens framtida ekonomi vid budgetarbetet.Har en medlem fått beviljat att göra ett inköp å föreningens vägnar är det till kassören man vänder sig med kvitto för att få tillbaka sitt utlägg. Kassören är tillsammans med ordförande firmatecknare för föreningen. Att teckna föreningens firma innebär att man har rätt att skriva under avtal och andra kontrakt i föreningens namn.

Arbetsuppgifter

 • Bokföra kontinuerligt alla intäkter och utgifter i ett enkelt bokföringsschema.

 • Se till att medlemmarna betalar in medlemsavgiften som är beslutad på årsstämman.

 • Ansvara för uppdatering av medlemslistan.

 • Ta fram ett årsbokslut som presenteras på styrelsemöte/årsstämma.

 • Göra budgetförslag att presentera på styrelsemöte/årsstämma.

 • Betala fakturor.

 • Skriva verksamhetsberättelse för året som varit och presentera denna på årsstämman.  En verksamhetsberättelse ska skildra den verksamhet som föreningen har bedrivit under ett verksamhetsår.

 • Ta kontakt (när det är dags , cirka 1 -1½ månad innan årsstämman) med revisorn så att han/hon kan kontrollera årets räkenskaper.

 • Se till att arvoden som är beslutade av årsstämman och fördelade av styrelsen betalas ut till förtroendevalda innan verksamhetsårets slut.

 • Göra arbetsgivardeklaration.

 • Sluta avtal med leverantörer.

 • Utfärda kontrolluppgifter.

 • Betala in skatt- och arbetsgivaravgifter.

 • Skicka kallelser till föreningens årsstämma.

 

Ledamot

Varje ledamot har ett  ansvar för föreningens verksamhet.

 

Arbetsuppgifter

 • Delta på styrelsemöten

 • Åta sig uppdrag som beslutas på styrelsemöten (t.ex. materialförvaltare eller projektuppdrag)

 

Suppleant

Suppleanter fungerar som ”vikarier” för ordinarie styrelseledamöter om någon av dessa inte kan närvara vid ett styrelsemöte. Med styrelseledamot avses även tjänstgörande suppleant, dvs.  en suppleant som ersätter ordinarie styrelseledamot.

Arbetsuppgifter

 • Delta på styrelsemöten men har endast rösträtt vid ledamots frånvaro

 • Åta sig uppdrag som beslutas på styrelsemöten

 

Övriga arbetsuppgifter för styrelsen att tillsätta ansvar för:

 

Revisorer samt suppleant

 • Granska årligen föreningens räkenskaper och bokföring

 • Upprätta revisionsberättelse och föredrar den på stämman

 • Bistå styrelsen i ekonomiska frågor

 

Webbansvarig

 • Uppdatera hemsida med information från styrelsen

 • Utveckla hemsida på eget initiativ eller på uppdrag av styrelsen

 

bottom of page